Problem med elstängsel – så åtgärdar du!

Text: Anders Råsberg, artikeln finansierad gemensamt av EU och svenska staten  Foto: istockphoto.com

[private]

Den ökande användningen av elstängsel har tyvärr också inneburit ökade problem med störningar i radio, tv, telefon och datorer. Som användare av ett elstängsel måste man givetvis se till att inte kringboende hushåll eller företag drabbas av problem. Problemen kan bestå i knäppningar eller knaster i radio eller telefon, störningar i bildöverföring och inte mist datorproblem eller problem med Internetuppkoppling. Problem med datatrafiken på ett större företag i Småland visade sig exempelvis bero på en lantbrukare som jordat sitt elstängselaggregat i jordblecket i en vanlig stickkontakt. Ett väluppsatt stängsel med bra jordning och omsorgsfullt utförda anslutningar och kopplingar är en bra förutsättning för ett väl fungerande stängsel.


Felsökning

Om problem uppstår måste man försöka ringa in problemet och sedan åtgärda det. En första fråga är om felet finns i aggregatet eller utefter stängslet.

1. Koppla från stängseltråden och aggregatets jordning från elaggregatet. Kör nu aggregatet utan dessa anslutningar. Om problemet kvarstår finns felet i stängselaggregatet. Kontakta leverantören för eventuell felsökning. Vissa fabrikat ger mer problem än andra. Prova eventuellt med ett annat fabrikat. Om problemen upphör när aggregatet körs utan att vara inkopplat finns felet i stängslet.

2. Anslut åter jordningen och sätt på aggregatet. Visar sig problemet igen måste jordningen åtgärdas. Aggregatet får under inga omständigheter jordas i el- eller telenätets jordtag och heller inte i exempelvis jordtaget för ett reservelverk. Du bör inte jorda stängselaggregatet närmare annat jordtag än 10 meter.

3. Anslut åter stängslet till aggregatet. Kontrollera stängslet genom att gå längs med stängslet och titta och lyssna efter överslag. Enklast är att gå i skymning eller mörker då i varje fall kraftiga överslag syns som gnistor. Se över alla anslutningar och skarvar – använd ordentliga trådklämmor. Är isolatorerna hela? Sätt aldrig isolatorer i el- eller telestolpar!  Finns vegetation som ger överslag? Ligger den spänningsförande stängseltråden mot andra ledande föremål som taggtråd, fårnät, vägskyltar etc?
Finns fortfarande störningarna kvar?

4. Koppla bort delar av stängslet – om stängslet löper längs med teleledning eller telekabel kopplar du i första hand bort denna del av stängslet. Upphör problemet då du kopplat bort denna del av stängslet återstår inget annat än att flytta på stängslet så att det inte står så nära ledningen eller kabeln. Kvarstår problemet? – kontakta Telia eller aggregatleverantören som kanske kan ge ytterligare tips.


Dålig eller felaktig jordning

Den vanligaste anledningen till att ett elstängsel fungerar dåligt är felaktig eller otillräcklig jordning. En tumregel är att använda 1 meter jordspett för varje joule som aggregatet presterar. För de mest kraftfulla aggregaten innebär det upp till 25 jordspett och i dessa fall är det bättre att byta spetten mot en nedgrävd jordlina eller en plåt. För att förhindra galvanisk korrosion ska samma metall alltid användas i stängseltråd, jordspett, förbindelsekablar, skarvdon etc.
Jordarten och markfuktigheten påverkar motståndet i marken, dvs. även jordningens effektivitet. I sandig och torr jord behöver man förmodligen också förstärka jordningen, med exempelvis 10-15 meter nedgrävd stål- eller kopparlina.
En enkel åtgärd under torra förhållanden är att helt enkelt blöta upp jorden för att förbättra jordningen. Låt en vattenslang rinna ett par timmar tills marken är ordentligt uppblött.
Att jorda i det befintliga el- eller telenätets jordning är förbjudet och ger nästan undantagslöst driftstörningar på elektronisk apparatur. Det bör vara minst 10 meter till annat jordtag.
Jorda heller aldrig i gårdens vattensystem. Djuren kan få stötar när de dricker ur vattenkoppar i ladugården vilket minskar vattenintag och därmed produktionen..


Kontroll av jordningen

Att jordningen är tillräcklig kan kontrolleras på ett enkelt sätt. Ca 100 m från aggregatet jordas stängseltråden genom att ett järnföremål lutas mot tråden. Spänningen mellan aggregatets jordning och jord mäts med hjälp av en voltmeter. Den ska då visa mindre än 300 V (0,3 kV) om jordningen är tillräcklig.


Induktion

Induktion innebär att ström alstras i stängseltråden via det magnetfält som omger en kraftledning eller att stängseltrådens magnetfält skapar induktion i en teleledning. På grund av risken för induktion bör man undvika att sätta stängsel längs med el- och teleledningar eller nedgrävda telekablar.


Kontaktdon

Överslag i skarvar och kopplingar medför gnistbildning och är en vanlig anledning till störningar i radio- och teletrafiken. Spänningen i ett elstängsel ska vara minst 2000 V och gärna högre. Med så hög spänning måste skarvar och kontakter utformas med omsorg. En elektriker knyter aldrig ihop en elledning! Blanda heller aldrig olika metaller – risken för ett s.k. galvaniskt element som ger korrosion är stor.


Läs mer

Stängselboken, Anders Råsberg,  Jordbruksverket 2005  Pris.100:-

Broschyr, Hägna rätt med riktigt stängsel, Anders Råsberg, Jordbruksverket 2007

Beställs från Jordbruksverket 036 – 15 50 00 eller www.sjv.se

Mer information, se också LRFs hemsida  www.lrf.se

[/private]

Om The editors

Se också

Stängsel – Säkert, Hållbart och Snyggt

Hage, inhägnad, bete, ridbana eller roundpen, har alla flera gemensamma nämnare vare sig det gäller …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

[bsa_pro_ad_space id="14" crop="no"]